Sunday, 14 September 2014

کجاست؟

تابستان این شهر سرد است

بخار نفس هایم یخ میزنند

 غربت این شهر موهایم را رنگ میکند

رنگ غم

  خیابان های سیاه و تاریکش گلویم را میفشارد

گلو درد گرفتم

کجاست چشمانت که به دادم برسد؟

کلامازو-14 سپتمبر

Tuesday, 26 March 2013

ورود افکار متفرقه ممنوع!


 
امروزهمگام با نَفَسم
دلم هم تنگ است
مثل لباس های کودکی ام
مثل سال های دور از خانه
خسته است، خسته از افکار
کاش میشد برای ساعتی هم که شده
روی کاغذی بنویسم
ورود افکار متفرقه ممنوع    
بچسبانم پشت شیشه ذهنم
چه شود اگر ساعاتی منتظر بمانند؟
اشتباهات به دستان خودم قلم خورده اند
غول تقدیر از آنها نمیسازم
خدایا تو مرا یاری کن


9:50 pm 11 مارچ 2013
 
 

Monday, 28 January 2013

قلب من از طلاست
گویم که حرف خوب تو از دُر و گوهر است

اما هزار حیف،  باز حدیث مکرر است

یک حرف نگفته و دل من خون میکنی

آخر سخن  برنده تر از تیغ خنجر است

قلب من از طلاست، ناب و خالص است

اما دریغ کز دم دوران مُکدر است

هر لحظه ای که گویی وپاسخ نمیدهم

گویا که طرح خون به دل من مصور است


پرنیان

Tuesday, 11 December 2012

مهر خانواده - Family's love


زمانیکه بخار نفس هایم
در ازدحام کوچه های بیکسی یخ میزند؛
چه قهوه خانه گرمیست
صدای خانواده ام!

Monday, 25 June 2012

تقدیم به مادرم - به مناسبت روز مادر

میگویم و از عشقت  دل به سر نمییاد
وصف تو و لطف تو مختصر نمیاید

هر روز تو را جویم، از مهر تو میرویم
شیرینی مهر تو در شکر  نمیاید

پیش قدمت ای ماه، من نقطه کم رنگم
زیبایی و حسن تو در قمر نمییاد

پاکی تو و مهرت بر هر دو جهان غالب
ارزش تو هرگز با سیم و زر نمیاید

آهنگ  صدای تو، گرمی نگاه تو

مادرم وفای تو بی اثر نمیاید

در هر خط این نقصی است، نادیده بگیر ای مه
شعر من و حرف من پر گوهر نمیاید

هر قدر پرنیانت بنویسد و بگوید
شعرش بر آستانت خاک در نمیایدTuesday, 13 March 2012

شماره ۳۹ و لوی جرگه ۲۰۱۱ در افغانستانشهر کابل پر ز غوغا ، جاده ها پر ز پلیس
در همه خانهُ هر شهر سخن و حرف و حدیث
سخن از مجلس مردم، سخن از همکاریست
سخن از مشورت و صلح و گپ همیاریست

از همه گوشه کنار، مردمی خوب و عدیل

گشته اند از جانب ملت افغان وکیل
اکثریت مردمی دانشگر و عالی مقام
نیک فعل و نیک قول وخوش مرام وخوش کلام
لیکن افسوس و صد افسوس در میان این حضار
عده ای داخل شده کم جنبه و کم اعتبار
عده ای اندک ولیکن حرف هاشان بس مزید
در جراید آمده تحت عنوان جدید

یک نفر گوید که آقا چهل کمیته بهر چیست؟

در میان این چهل تا یک عدد مقبول نیست!
دیگری گوید که آری حرفتان خوب و بجاست
در چنین جرگه، چنین نمبر به حدی نا رواست!

عده ای دیگر در آنجا مات و حیران می شوند

بهر حال آن رفیقان بس پریشان می شوند

گر یکی از یک طرف خواهد بگوید یک کلام

دیگرش با او بگوید:" ای رفیق گپ شد تمام
محو گشته یک شماره، گشته کفر اندر حساب
کار دیگر می نشاید صبر می باید و تاب"


راست میگوید آن گرامی، صبر می باید و تاب

ورنه اخبار زیادی آمده اندر کتاب
باز هم امید دارم تا که آید صلح پیش
در میان تک تک مردم و در هر قوم و خویش


Nov-2012

Sunday, 11 March 2012

بهترین ها در تنها ترین روز های زندگی ام..


تقدیم به بهترین ها در تنها ترین روز های زندگی ام...


در سرم شور بزرگی، در رخم نور و صفاست
از غم و هر بینوایی، این دل خرم رهاست

این طبیعت با همه جور و ستم در قلمش
آفریده بهر من در آسمان چند اخترش

اختر اول یکی کمیاب و بس پر قیمت است
نام او محبوبه و هر حرف او از حکمت است

اختر دیگر مثالش در جهان ناید دگر
نام او زروین و وصفش بر زبان ناید دگر

همدم دیگر که خود همنام آن یک اختر است
ما ستاره خوانده ایمش؛ لیکن او روشن تر است

ای خدایا از تو خواهم بهرشان عمر دراز
فعل خوب و قول نیکو؛ بر درت راز و نیاز